Редакцийн ёс зүй

Бодит байдалд нийцсэн мэдээлэл авах, түгээх эрх чөлөө нь хүний үндсэн эрх болохыг дээдэлж, сэтгүүлчийн эрх үүргээс олон нийтийн өмнө хүлээх хариуцлагыг эрхэмд үзэж GoGo.mn сайтын редакцийн хамт олон дараах ёс зүйн зарчмыг мэргэжлийн хэм хэмжээ болгон тунхаглаж байна.

МЭДЭЭЛЛИЙГ НЯГТАЛЖ БАТАЛГААЖУУЛСНААР ОЛОН НИЙТИЙН ҮНЭНД НИЙЦСЭН МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ НЬ GOGO.MN МЭДЭЭЛЛИЙН САЙТЫН СЭТГҮҮЛЧДИЙН ҮНДСЭН ЗАРЧИМ БОЛНО.
 • 1.1 Мэдээллийн бодит байдлыг баталгаажуулахаас нааш ямар ч тохиолдолд олон нийтэд түгээхээс татгалзана.
 • 1.2 Мэдээллийн эх сурвалжийг ил тод нэрлэж баталгаажуулна.
 • 1.3 Мэдээллийн бүтэц, агуулгыг буруугаар ойлгуулах, бодит байдлыг хэл найруулга, техникийн арга хэрэгслээр гуйвуулахгүйг эрмэлзэнэ.
 • 1.4 Мэдээлэлд холбоотой бүх талын эх сурвалжид тайлбар өгөх боломжийг ижил түвшинд олгоно.
ҮЗЭЛ БОДЛОО ИЛЭРХИЙЛЭХ, ШҮҮМЖЛЭХ, ТАЙЛБАР ХИЙХ, ЭРХ ЧӨЛӨӨГ ОЛОН ТҮМЭНД ОЛГОХЫГ ЭРМЭЛЗЭНЭ.
 • 2.1 Мэдээлэлтэй холбоотой олон нийтийн хуульд нийцсэн үзэл бодлыг өрөөсгөл ашиг сонирхлын үүднээс цагдан хорих, засварлахаас татгалзана.
 • 2.2 Ташаа мэдээлэлд холбогдож нэр төр, алдар хүнд болон бусад байдлаар хохирсон нь тогтоогдсон иргэнтэй холбоотой мэдээллийг нэн даруй залруулна.
МЭДЭЭЛЛИЙГ ШУДАРГА АРГААР ЦУГЛУУЛЖ, ЭХ СУРВАЛЖТАЙ ХҮНДЭТГЭЛТЭЙ ХАРЬЦАНА.
 • 3.1 Сайтын сэтгүүлч эх сурвалжид өөрийгөө ил тодоор танилцуулж шударгаар харилцахыг эрхэмлэн ажиллана.
 • 3.2 Олон нийтийн эрх ашгийг хамгаалах онцгой ач холбогдол бүхий мэдээллийг шударгаар олж авах боломжгүй тохиолдолд өөрийн болон байгууллагын нэрийг өөрөөр хэлэх буюу хэлэхгүй байх, нууцаар бичлэг хийх болон тагнаж чагнаж болно.
 • 3.3 Итгэл хүлээж олж авсан мэдээллийнхээ нууц эх сурвалжийг ямар ч тохиолдолд нууцлана.
СЭТГҮҮЛЧ МЭРГЭЖЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХДАА ГАДНА, ДОТНЫ ЯМАР НЭГ НӨЛӨӨЛЛӨӨС ХАРААТ БУС БАЙНА.
 • 4.1 Мэдээллийн агуулгыг бусдын эрх ашигт нийцүүлэн өөрчлөх, хэн нэгнийг гүтгэх, доромжлох, мэдээллийг хувийн зорилгод ашиглах, мэдээлэх, эс мэдээлэхийн тулд аливаа хэлбэрийн авлига авахаас татгалзана.
 • 4.2 Үзэл бодол хийгээд баримтыг хэрэглэгчдэд ойлгомжтой байдлаар ямагт ялгаж зааглах зарчмыг баримтална.
 • 4.3 Захиалгат, төлбөрт мэдээллийг тодорхой тэмдэг, тэмдэглэгээгээр тэмдэглэж байна.
АРЬС ӨНГӨ, ҮЗЭЛ БОДОЛ, ҮНДЭС УГСАА, ШАШИН ШҮТЛЭГ, НИЙГМИЙН БОЛОН АНГИЙН ШИНЖ, АМЬДРАЛЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛААР НЬ ХЭНИЙГ Ч ЯЛГАВАРЛАН ГАДУУРХАХГҮЙ.
 • 5.1 Тухайн мэдээлэлд онцгой хамааралгүй хүний хувийн амьдралд хүндэтгэлтэй хандана. Тухайлбал гэмт хэрэг, осол гамшгийн сэжигтэн, золиос, өртөгсөдтэй холбоотой хүмүүсийн овог нэр, ажил, албан тушаал, гэрэл зураг, дүрсийг тэдний зөвшөөрөлгүйгээр нийтэлж, нэвтрүүлэхгүй.
 • 5.2 Бусдын уй гашуу, зовлон шаналалд хүндэтгэлтэй хандаж, гэрэл зураг, дүрс бичлэг хийхдээ мэргэжлийн онцгой мэдрэмжтэй хандана.
“GOGO NEWS” МЭДЭЭЛЛИЙН АГЕНТЛАГИЙН СЭТГҮҮЛЧ БҮР ЭНЭХҮҮ ЁС ЗҮЙН ЗАРЧМАА ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРЧ, БАРИМТЛАН АЖИЛЛАНА.
 • 6.1 Мэргэжил нэгтнүүдийнхээ эрх ашгийг хүндэтгэж, зөвхөн шударга өрсөлдөөнийг эрхэмлэнэ.
 • 6.2 Мэргэжил нэгтнийхээ бүтээлээс иш татвал эх сурвалжийг ил тод, ойлгомжтой байдлаар дурдана.
“GOGO NEWS” МЭДЭЭЛЛИЙН АГЕНТЛАГИЙН СЭТГҮҮЛЧ БҮР ЭНЭХҮҮ ЁС ЗҮЙН ЗАРЧМАА ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРЧ, БАРИМТЛАН АЖИЛЛАНА.